null

Jak stać się członkiem DKDSu?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak stać się członkiem DKDSu, by móc korzystać z jego obywatelskich uprawnień?

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja. W skład DKDS-u z głosem stanowiącym wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd dzielnicy. Natomiast z głosem doradczym mogą wchodzić także przedstawiciele jednostek organizacyjnych – działających w zakresie zadań publicznych należących do dzielnicy, przy której działa DKDS.

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz wyżej określone jednostki organizacyjne, które mają chęć i ochotę, aby włączyć się w prace bemowskiej dzielnicowej komisji, mogą zgłosić swój akces na piśmie lub elektronicznie do przewodniczącego DKDSu, a po informacji o takiej ich woli na posiedzeniu DKDSu mają prawo uczestniczyć na prawach członka już na następnym posiedzeniu.

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań służących polepszaniu i podwyższaniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców danej dzielnicy.

DKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Mają prawo konsultowania i współtworzenia dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy, w zakresie swej działalności oraz mogą delegować swych przedstawicieli na poziomie dzielnicy w tych zakresach do dzielnicowych komisji konkursowych, ale i do miejskich konsultacyjnych zespołów roboczych. Bowiem mają prawo określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców danej dzielnicy z udziałem burmistrza lub właściwego merytorycznie burmistrza. Mogą też występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności poprzez współpracę z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Branżowymi Komisjami oraz na Forum Komisji Dialogu Społecznego.
Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do bemowskiego DKDSu.