null

Informacja w reakcji na narastające poczucie zagrożenia sygnalizowane przez mieszkańców w związku z sytuacją w Ukrainie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową informacją przygotowaną przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w związku z sytuacją na Ukrainie.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAGROŻENIACH

Jeżeli zainstalujesz bezpłatne aplikacje: Regionalny System Ostrzegania – RSO ( RSO w google store apps ) oraz Warszawski System Powiadomień - WSP ( WSP w google sore apps ), za ich pośrednictwem bieżące informacje dotyczące poważnych zagrożeń dotrą także do Ciebie. Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y.

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ZAGROŻENIU

Najważniejszą zasadą podczas wszelkich zagrożeń jest postępowanie zgodnie z poleceniami służb oraz stosowanie się do przekazywanych komunikatów. Gdy usłyszysz trzyminutowy modulowany dźwięk syren, należy zachować spokój. Włącz radio lub telewizor, skorzystaj z aplikacji Internetowych w komputerze lub smartfonie gwarantujących dostęp do źródeł informacji o zagrożeniach, sprawdź sms-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szukaj wyjaśnienia przed jakim zagrożeniem ostrzegani są mieszkańcy i co należy w tej sytuacji zrobić.

W Warszawie funkcjonuje system ostrzegania i alarmowania, który powiadomi Cię o klęsce żywiołowej, skażeniu, ataku terrorystycznym lub innych zagrożeniach. System ten może też przekazywać komunikaty głosowe.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki!

Pamiętaj:

  • włącz radioodbiornik lub telewizor, sprawdź sms-y i informacje w Internecie,
  • postępuj zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach,
  • powiadom rodzinę i sąsiadów o zagrożeniu,
  • zależnie od sytuacji - wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś źródła ognia.

Najważniejsze! Postępuj zgodnie z poleceniami służb, stosuj się do przekazywanych komunikatów!

Zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę.

BEZPIECZNE MIEJSCA UKRYCIA DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ (SCHRONY)

W przypadku zagrożenia, do zapewnienia bezpiecznego schronienia mieszkańcom Warszawy będzie wykorzystywana podziemna infrastruktura metra oraz parkingi podziemne, których lokalizacja będzie określona w stosownych komunikatach, gdyby pojawiła się taka konieczność.

Samorząd m.st. Warszawy nie dysponuje informacją o liczbie schronów budowanych w latach 50-tych i 60-tych i 70- tych ubiegłego wieku oraz ich lokalizacji. Kwestia budowy i utrzymania schronów przestała istnieć w chwili wprowadzenia zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, uchylając z niej przepisy wykonawcze dotyczące Obrony Cywilnej.

W polskim systemie prawnym od 1 lipca 2004 r. nie ma zdefiniowanego pojęcia budowli ochronnej (schronu i ukrycia), a zatem żaden podmiot nie jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji, konserwacji, czy też planowania użycia.

Ostatnim aktem prawa powszechnie obowiązującego regulującym problematykę schronów było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej, wydane na podstawie art. 140 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł ten, został uchylony artykułem 1 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i utracił moc z dniem 1 lipca 2004 r.

Ponadto, na podstawie obwieszczenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. (M.P. Nr 47, poz. 782), z dniem 30 marca 2001 r. utraciły także moc następujące przepisy:

  • zarządzenie Nr 15 Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z 3 listopada 1986 r. w sprawie zasad wykorzystywania i eksploatacji budowli ochronnych,
  • zarządzenie Nr 16 Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z 12 grudnia 1986 r. w sprawie zasad planowania przygotowania budowli ochronnych.

Po utracie mocy prawnej wymienionych przepisów nie wprowadzono żadnych innych, określających tryb, zasady budowy oraz utrzymania budowli ochronnych.

W związku z powyższym Urząd m.st. Warszawy nie prowadzi ewidencji schronów, nie gromadzi informacji o ich wyposażeniu i stanie technicznym.

Aktualnie, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, właściciele budynków (najczęściej wspólnoty mieszkaniowe), w których znajdują się pomieszczenia przewidziane na schrony (budowane w latach minionych ubiegłego wieku dla mieszkańców), samodzielnie podejmują decyzje dotyczące rozporządzania rzeczą, czyli tych miejsc, do których posiadają prawo własności.

Więcej informacji na stronie:

https://bezpieczna.um.warszawa.pl/