null

dotyczy inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej - ulicy Waldorffa od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema na częściach działek ew. nr: 31/1, 76, 30, 32, 34, 44/5, 59 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. J. Waldorffa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa,   21 maja 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.29.2020.MTR                                                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293),

 

Zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-  84/2020 z dnia 21 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej - ulicy Waldorffa od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema na częściach działek ew. nr: 31/1, 76, 30, 32, 34, 44/5, 59 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. J. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 345. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L- 84 /2020 z dnia  21 maja 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Truszkowska, e-mail: mtruszkowska@um.warszawa.pl,
telefon: 22 443 77 57

obwieszczenie 2