null

Dotacje dla NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa, mając na względzie rozwój społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zlecając w/w podmiotom, w drodze konkursów i dotacji, realizację zadań publicznych.  Współpraca dotyczy zadań o charakterze dzielnicowym realizującym potrzeby mieszkańców. Podstawą prawną współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Konkursy ogłaszane są przynajmniej raz w roku, na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań, co oznacza, iż m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej całość (przy powierzeniu) lub część (przy wsparciu) środków finansowych na realizację zadania. W tym drugim przypadku, organizacja musi posiadać wkład finansowy własny. Jego wysokość jest każdorazowo określona w Regulaminie konkursu. Konkursy są ogłaszane publicznie na stronach Urzędu Dzielnicy, Urzędu Miasta oraz na właściwych elektronicznych tablicach ogłoszeń.

Konkursy dzielnicowe są ogłaszane w formie uchwał zarządów dzielnic m.st. Warszawy, natomiast  rozstrzygane są przez Prezydenta m.st. Warszawy.  Wyniki konkursów ogłaszane są Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy na stronach urzędowych oraz w BIP.

Więcej informacji nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo