null

Deklaracja dostępności cyfrowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Deklaracja dostępności Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
Niektóre pliki graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści;
Przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy.
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2019 roku.
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Adam Frankowski.
 • E-mail: afrankowski@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 76 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Marketingu Miasta
 • E-mail: sekretariat.bmm@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 44 300 30
 • Adres: ul. Senatorska 36
  00-095 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Dojście/dojazd:

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Bemowo Ratusz 01, 02, 03, 04, 07, 08;

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;

Wejście dostępne: wejście główne od strony skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich;

Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter oraz I piętro;

Dostosowanie budynku:

Winda;

Obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online;

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter przy Sali Sesji;

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:

Punkt informacyjny - parter na prawo od głównego wejścia. Stanowisko ochrony - parter dalej na prawo od głównego wejścia;

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 224437644;

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego.

Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1

Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).
Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.