null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr L- 27/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN2500 na częściach działek ew. nr: 16/1 i 16/33 z obrębu 6-11-12, na działkach ew. nr: 74/2, 74/4, 74/8 z obrębu 6-11-12, na częściach działek ew. nr 46/1 i 76z obrębu 6-11-13, na działkach ew. nr: 54/1 54/5, 54/10, 54/13, 55/3, 60/1, 60/2, 61/1, 68/1, 68/2, 69/1 z obrębu 6-11-13, położonych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                                                                        Warszawa, 29 marca 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB.6733.1.2023.LST

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr L- 27/2023  z dnia 29 marca 2023 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN2500 na częściach działek ew. nr: 16/1 i 16/33 z obrębu
6-11-12, na działkach ew. nr: 74/2, 74/4, 74/8 z obrębu 6-11-12, na częściach działek ew. nr 46/1 i 76
z obrębu 6-11-13, na działkach ew. nr: 54/1 54/5, 54/10, 54/13, 55/3, 60/1, 60/2, 61/1, 68/1, 68/2, 69/1 z obrębu 6-11-13, położonych w rejonie ul. W. Borowego, ul. W. Raginisa, ul. Drogomilskiej,
ul. Świetlików, ul. Okolicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją  można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 347. 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-27/2023 z dnia 29 marca 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Łukasz Stęplewski, adres e-mail: lsteplewski@um.warszawa.pl, telefon:
22-443-77-46, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 347.

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.