null

Decyzja nr L-200/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN1000 i DN800 na częściach działek ew. nr: 28/5, 11, 14/7, 6/10, 12/4 z obrębu 6-13-05, na działkach ew. nr: 3/1 i 4/1 z obrębu 6-13-06 oraz na częściach działek ...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UD-I-WAB-B.6733.64.2019.LST Warszawa, dnia 08.11.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), zawiadamiam że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-200/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN1000 i DN800 na częściach działek ew. nr: 28/5, 11, 14/7, 6/10, 12/4 z obrębu 6-13-05, na działkach ew. nr: 3/1 i 4/1 z obrębu 6-13-06 oraz na częściach działek ew. nr: 17/1, 2/1 z obrębu 6-13-06, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. pouczenie: Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 352. Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. Decyzję nr L-200/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w. Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo. 6733_64_2019_LST_DECYZJA_L-200_2019