null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią oraz zbiornikami retencyjnymi, osadnikiem, komorą zasuw, zasuwą odcinającą, separatorem substancji ropopochodnych na częściach działek ew. nr: 39/1, 39/2, 87, 123, 154, 212, 231, 269/3, 302, 301, 322 z obrębu 6-10-03 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                                                                            Warszawa, 14 marca 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.4.2023.MBO

                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),  

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miasta Stołecznego Warszawa, złożony
w dniu 15 lutego 2023 r.,  uzupełniony i skorygowany w dniach: 22 lutego 2023 r. i 8 marca 2023 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią oraz zbiornikami retencyjnymi, osadnikiem, komorą zasuw, zasuwą odcinającą, separatorem substancji ropopochodnych na częściach działek ew. nr: 39/1, 39/2, 87, 123, 154, 212, 231, 269/3, 302, 301, 322 z obrębu 6-10-03, położonych w rejonie ulic: Einsteina, Ciołkowskiego, Siemienowicza, Arciszewskiego, Newtona, Mendelejewa, Pitagorasa, Dobrowolskiego oraz częściowo na stadionie WAT w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                            pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania stronom służy prawo  zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również  zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/4437750, fax: +22/3254013.     

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

informacja

Niniejsze Obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.    

Sprawę  prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, telefon (22) 443 77-749, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.