null

Obwieszczenia o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz nr BM-WZ-4/2023 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej.
Nr: 9011/2023
Załącznik
do zarządzenia nr 887/2023
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 19 maja 2023 r.

WYKAZ NR BM-WZ- 4/2023               

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), że nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Połczyńskiej, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Adres: ul. Połczyńska, dzielnica Bemowo

Nr księgi wieczystej: KW nr WA1M/00281573/4

Oznaczenie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów: działka ewidencyjna nr 118 w obrębie 6-12-13

Powierzchnia: 553 m2

Opis: nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Połczyńskiej, o kształcie zbliżonym do trapezu,  teren częściowo ogrodzony.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: : Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu
i możliwości zagospodarowania działki może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r.
(z późn. zm.), działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M2.12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Decyzją nr 35/2008 z 29 lutego 2008 r. Prezydent m.st. Warszawy ustalił warunki zabudowy przedmiotowej nieruchomości dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i z garażem podziemnym.

W ewidencji gruntów działka ew. nr 118 oznaczona jest jako użytek: B – tereny mieszkaniowe.
Forma zbycia: sprzedaż.

Cena wywoławcza: 1 100 000,- zł netto.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Tomasz Bratek
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy