null

Brak tytułu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-I-WAB-B.6733.56.2020.MTR                                                      

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie:

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek DOM DEVELOPMENT S.A., reprezentowanej przez Panią Katarzynę Filipowicz, złożony w dniu 23 lipca 2020 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej do zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na częściach działek ew. nr: 19/1, 19/2, 19/3, 20/17, 20/25, 20/26, 20/27 z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

 

informacja:

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

Sprawę prowadzi: Małgorzata Truszkowska, pokój 345, tel. 22 443 77 57, mtruszkowska@um.warszawa.pl

obwieszczenie