null

Brak tytułu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 2020-02-05

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.94.2019.MTR                                               

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.),

 

 

Zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-9/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku Centralnego Laboratorium Satelitarnego (CLS) WEL WAT wraz z parkingami i niezbędną infrastrukturą na części działek ew. nr 10/5 z obrębu 6-08-11, położonej przy ul. gen. S. Kaliskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 354. 

 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L-9/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy             w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

 

obwieszczenie