null

Brak tytułu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-I-WAB-B.6733.14.2020.MTR                                                       

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie:

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Komendy Głównej Policji, reprezentowanej przez Pana Karola Cudziło złożony w dniu 10 lutego 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie mobilnego hangaru w konstrukcji modułowej na części działki ew. nr 1 /8 z obrębu 6-08-10, a w zakresie wjazdu i infrastruktury technicznej na częściach działek ew. nr 1/8 i 450/1 z obrębu 6-08-10  położonej przy ul. gen. S. Kaliskiego 57 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

0_6733.14.2020.MTR_obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu