null

Zawiadomienie dot. postanowienia z up. Prezydenta m.st. Warszawy nr 228/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Postanowieniem z up. Prezydenta m.st. Warszawy nr 228/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. zostało podjęte na wniosek strony postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach ew. nr 11/8 (11/13, 11/14, 11/15, 11/16), 11/12, 12/8 (12/11, 12/12), 12/9 (12/16, 12/17), 16 (16/3, 16/4) z obrębu 6-13-05, w jedn. ew. 146502_8, w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                      Warszawa, 26 czerwca 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6740.24.2023.KMA

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz zgodnie z art. art. 98 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam

że Postanowieniem z up. Prezydenta m.st. Warszawy  nr 228/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. zostało podjęte na wniosek strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia
10 marca 2023 r., Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, działającego przez Panią Ilonę Soję-Kozłowską – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie upoważnienia nr GP-OR.0052.7.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. oraz Pana Karola Sobocińskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie upoważnienia nr GP-OR.0052.984.2022 z dnia
15 marca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach ew. nr 11/8 (11/13, 11/14, 11/15, 11/16), 11/12, 12/8 (12/11, 12/12), 12/9 (12/16, 12/17), 16 (16/3, 16/4) z obrębu 6-13-05, w jedn. ew. 146502_8, w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

(numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi; w nawiasach – numery działek po podziale; tłustym drukiem – numery działek przeznaczonych pod inwestycję)

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenie.

Informacja:

Sprawę prowadzi: Łukasz Stęplewski, lsteplewski@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-50,
22-443-77-46, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 347.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo