null

LCP - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku użytkowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby szkoły podstawowej na działkach ew. nr 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6 z obrębu 6-12-10, położonych przy ul. Rozłogi 10 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                           Warszawa, 12 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.11.2023.JKO

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 j.t.),

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Szkoły Podstawowej nr 363, złożony w dniu 4 maja 2023 r., skorygowany i uzupełniony w dniu 2 czerwca 2023 r., w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku użytkowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby szkoły podstawowej na działkach ew. nr 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6 z obrębu 6-12-10, położonych przy ul. Rozłogi 10 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70,

01- 831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy w terminie od 12 czerwca 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

 

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo