null

Zawiadomienie o postanowieniu nr 426/2023 z dnia 26.10.2023 r. - ul. Księcia Bolesława

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na wniosek Inwestora Zarząd Dzielnicy Bemowo postanowieniem nr 426/2023 z dnia
26 października 2023 r. zawiesił postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr: 64/76, 64/70, 61/11, 69/2, 91, 31/2, 77/6, 74 i 75 w obrębie 6-15-01

                                                                                                                  Warszawa, 26 października 2023 r.
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.117.2021.AMA

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Inwestora Zarząd Dzielnicy Bemowo postanowieniem nr 426/2023 z dnia
26 października 2023 r.
zawiesił postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami,
z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz
z naziemnymi miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr: 64/76, 64/70, 61/11, 69/2, 91, 31/2, 77/6, 74 i 75 w obrębie 6-15-01, położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Informacja:

Zgodnie z art. 49: „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Zgodnie z art. 49a „Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.”

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1 lub art. 49a szczególne formy zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. § 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.”

W Zawiadomieniu Zarządu m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2022 r. wszystkie strony zostały poinformowane na piśmie, że na podstawie art. 49a Kpa w dalszym toku postępowania strony będą zawiadamiane o czynnościach organu w formie obwieszczenia, które będzie zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Na piśmie powiadamiani będą wyłącznie: Wnioskodawca oraz właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.

Zawiadomienie uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50.

Wniosek o odpis ww. postanowienia należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Obwieszczenie zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu
26 października 2023 r.

Zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,
01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

Osoba do kontaktu: Michał Czerwiński , (+22) 44 377 51, e-mail: mczerwinski@um.warszawa.pl.          

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo