null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr L- 37/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

decyzja wydana z up. Prezydenta m.st. Warszawy nr L- 37/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN 150 na częściach działek ew. nr: 181/5, 181/22, 182/15 z obrębu 6-12-14, położonych w rejonie ul. Strzelców i ul. Brygadzistów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                                                                                   Warszawa, 26 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB.6733.2.2023.LST

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr L- 37/2023  z dnia 26 kwietnia
2023 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN 150 na częściach działek ew. nr: 181/5, 181/22, 182/15 z obrębu
6-12-14, położonych w rejonie ul. Strzelców i ul. Brygadzistów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją  można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 347. 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L- 37/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy             w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Łukasz Stęplewski, adres e-mail: lsteplewski@um.warszawa.pl, telefon:
22-443-77-50, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 347.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

dla Dzielnicy Bemowo